สอบราคาจ้างเหมาบูรณะโบราณสถาน
   
สำนักศิลปากรที่ ๑๕ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบูรณะโบราณสถานตำหนักโปร่งฤทัย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี ๒๕๕๕ รายการฟื้นฟูโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย กำหนดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โบราณสถานตำหนักโปร่งฤทัย ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และเปิดซองสอบราคาตรวจสอบเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเปิดซองใบเสนอราคา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๖-๒๗๓๐๐๖ ในวันและเวลาราชการ.
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ