ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และซอยประชาร่วมใจ-บ้านบา
   
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete ถนนแหล่งท่องเที่ยวพ่อตาโชงโดง สายทาง รน 3086 บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และสายทาง รน.ซอยประชาร่วมใจ-บ้านบางปรุกลาง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
เอกสารแนบ 

ที่มา :อำเภอกะเปอร์
ย้อนกลับ