ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete บ้านห้วยตับเต่า-บ้าน
   
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete ถนนแหล่งท่องเที่ยวพ่อตาโชงโดง สายทาง รน 3086 บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และสายทาง รน.ซอยประชาร่วมใจ-บ้านบางปรุงกลาง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
ที่มา :อำเภอกะเปอร์
ย้อนกลับ