ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อสำเร็จรูป
   
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อสำเร็จรูป โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig) งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมารณ 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
ย้อนกลับ