ประกาศจังหวัดระนอง โดยที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น
   
ประกาศจังหวัดระนอง โดยที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโตนไม้ปัก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง)


ย้อนกลับ