ประกวดราคาจ้างฯ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ ร.9
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :โยธาธิการและผังเมืองระนอง
ย้อนกลับ