ประกาศผู้ชนะ
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโตนไม้ปัก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
เอกสารแนบ 
  ประกาศผู้ชนะ  (จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง)


ที่มา :ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น
ย้อนกลับ