รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
   
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บันทึกข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี พิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ตามที่กำหนด ผู้สมัครให้นำเอกสารหลักฐาน รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ชุด ใบรับรองแพทย์ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สมัครได้บัดแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง ในวันและเวลาราชการ.
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: