ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว มีระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ ในสาขา
๑. สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
๒. สาขาวิชา Local Governace
รายละเอียดและคุณสมบัติตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และให้ส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ไปที่ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ "ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ" หัวข้อย่อย "ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑"
 
ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: