การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านร
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเสนอของงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม)
 
   
   

ขอประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด"
 
 
   
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำ ของประเทศ
 
 
   
   

กำหนดการ
  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้เพื่อเตรียมการฯ