ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหเมาบริการจัดหากล้า/หัวพลับพลึงธารพร้อมปลูกฯ
 
 
   
   

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านทองหลาง ตำบลบ
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
   
   

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
   
   

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองทองหลาง
  ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง