ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete บ้านห้วยตับเต่า-บ้าน
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete ถนนแหล่งท่องเที่ยวพ่อตาโชงโดง สายทาง รน 3086 บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และสายทาง รน.ซอยประชาร่วมใจ-บ้านบางปรุงกลาง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
   
   

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง
 
 
   
   

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง
 
 
   
   

ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และซอยประชาร่วมใจ-บ้านบา
  ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete ถนนแหล่งท่องเที่ยวพ่อตาโชงโดง สายทาง รน 3086 บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และสายทาง รน.ซอยประชาร่วมใจ-บ้านบางปรุกลาง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง