01/01/1970 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 13
..........................................................................................................................................................................................................................