01/01/1970 เอกสารประกอบการประชุม VSC (การประเมินผู้บริหาร) ผู้ว่าราชการจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย 42
..........................................................................................................................................................................................................................
01/01/1970 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 32
..........................................................................................................................................................................................................................