01/01/1970 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย 35
..........................................................................................................................................................................................................................
01/01/1970 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 19
..........................................................................................................................................................................................................................
01/01/1970 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 0
..........................................................................................................................................................................................................................