โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดู : 1112)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2534 ให้เร่งรัดพัฒนาอาชีพของ เกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตการส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์
 
   
โครงการชลประทานชุมชน (แม่ถาง) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (ดู : 1629)
  จากการดำเนินงานโครงการการกระจายการผลิตในเขตชลประทานราษฎร์ภาคเหนือ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 หน่วยงาน
 
   
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู : 3893)
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ในเขตบ้านปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
   
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (ดู : 1690)
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
 
   
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู : 51742)
  จากสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำที่ไหลบ่าหน้าดินเป็นจำนวนมาก ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ไป บางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลายก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพื้นที่ทำการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ซึ่งเดิมเคยให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมสูงกลับให้ผลผลิตลดลง