งานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง จัดโครงการร่วมใจ ทำความดี ถวายพ่อหลวง

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง จัดโครงการร่วมใจ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต โดยมีนายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนองนำเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง อาสาสมัครแรงงาน หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง กอ.รมน จังหวัด สัสดีจังหวัด และเทศบาลเมืองระนอง จำนวนกว่า 200 คน  ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อพ่อ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง) เพื่อทำความสะอาด ขัดถู เก็บกวาด กระถางธูป เชิงเทียน ขัดคราบสิ่งสกปรก และเก็บขยะรอบๆบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองจังหวัดระนอง เป็นการรวมพลังทำความดี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช ////////

แสดงความคิดเห็น